Så arbetar vi för att klara våra uppdrag

På denna sida kan du läsa om hur Globala Pedagoger arbetar för att se till att de gåvor som du ger inte bara kommer fram och går till rätt ändamål, utan även bidrar till att skapa bättre levnadsvillkor för de barn och familjer som lever i utsatthet.

Så arbetar vi för att klara våra uppdrag

På denna sida kan du läsa om hur Globala Pedagoger arbetar för att se till att de gåvor som du ger inte bara kommer fram och går till rätt ändamål, utan även bidrar till att skapa bättre levnadsvillkor för de barn och familjer som lever i utsatthet.

Verksamhetsområden

Vårt arbete kännetecknas till största del av följande sju verksamhetsområden:

1. Utbildning
2. Hälsa
3. Jobb
4. Miljö
5. Personlig utveckling
6. Delaktighet och inkludering
7. En sund och hållbar organisation

Verksamhetsområdena fastställer inriktningen för organisationens arbete och tar sin utgångspunkt i vår vision. Varje verksamhetsområde har egna fokusmål och länkat till varje fokusmål finns olika uppdrag och aktiviteter som organisationens medarbetare och styrelse ska arbeta med för att uppnå önskat resultat för det aktuella verksamhetsområdet.

Lokalt anpassat stöd, samskapande och empowerment


En lösning passar inte alla individer och samhällen – ett utvecklingsprogram som exempelvis fungerar för Aisha Kadiaté i den lilla byn Sapoui kanske inte har lika stor chans att fungera för Bamba Diallo i storstaden Bobo Dioulasso. Därför anpassas vårt arbete till lokala förutsättningar och behov. Detta görs i dialog och samverkan med myndigheter, boende, företag och andra verksamma aktörer i de samhällen där vi verkar. 

Vidare ser vi till att inte stå för hela kostnaden av projekt på de ställen där vi arbetar, utan vi ser till att det lokala samhällets medlemmar och tjänstemän också investerar i form av exempelvis arbetskraft och kompetens. Anledningen till detta är att främja delaktighet och stärka ägandeskapskänslan av exempelvis skolan som byggs eller vattenpumpen som installeras. När Globala Pedagoger går vidare till andra projekt och inte längre finns tillgängligt för att hjälpa så kan exempelvis lokalsamhällets medlemmar själva driva vidare det arbete som har påbörjats.

Systematiskt förbättringsarbete


De projekt vi initierar följer processen i Globala Pedagogers Kvalitetshjul, en arbetsmodell för systematiskt kvalitetsarbete som sker i fyra arbetsfaser – Planering, Genomförande, Uppföljning och Utveckling.

Modellen hjälper till att bland annat ge svar på följande frågor: Vad vill vi göra? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det vi vill göra? Gör vi det vi ska göra? Gör våra insatser någon skillnad? Hu vet vi att det vi gör leder till en förbättring långsiktigt?

Modellen har sin ursprung i Demingcykeln som utvecklades av Edwards Deming, men som vi därefter har vidareutvecklat för att vara anpassad för Globala Pedagoger. I vidareutvecklingen av modellen har kunskaper och insikter med att samskapa tillsammans med utsatta barn, familjer och sakkunniga inom civilsamhället samt den offentliga sektorn som arbetar för människor i utsatta situationer tagits tillvara. 

De fyra arbetsfaserna innehåller olika arbetsverktyg och metoder som är till stöd för ledningen och medarbetarna i att systematiskt och fortlöpande följa upp och utvärdera resultaten av organisationens olika insatser och vid behov utveckla processer, aktiviteter och rutiner i avsikt att säkerställa kvaliteten i Globala Pedagogers verksamheter.

Effektmålsdriven styrning – uppföljning och utvärdering av vårt arbete


För att försäkra oss om att vårt utvecklingsarbete går i rätt riktning, och att våra insatser gör skillnad, tar vi fram uppföljningsindikatorer för varje utvecklingsområde som vi följer upp och utvärderar. Ju fler uppföljningsindikatorer som pekar åt håll desto mer säkra kan vi vara på att vi är på rätt väg och att vårt arbete gör skillnad.

Att vi följer upp och mäter effekten av vårt arbete innebär att de pengar som du donerar inte bara kommer fram och går till rätt ändamål, utan också bidrar till att skapa bättre levnadsvillkor för de barn och familjer som lever i utsatthet.

Stöd vårt arbete

Välkommen att bli en del av vårt förändringsarbete där vi tillsammans, organisationer och privatpersoner, samverkar för att skapa förutsättningar till fler bestående positiva förändringar i Sverige och utomlands. Ditt stöd ger inte bara utsatta människor och samhällen hjälp för stunden, utan också verktygen de behöver för att själva kunna ta sig ur svårigheter som fattigdom och utanförskap svårigheter långsiktigt.

SE OLIKA SÄTT ATT BIDRA

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter gällande vårt arbete? Hör gärna av dig till organisationskontoret.

E-post: info@globalapedagoger.se